Pagina's

donderdag, juli 22, 2010

GroenLinks tegen nieuw luchtvaartterrein op 500 meter van de bebouwde kom

Onlangs werd de ontwerp nota Luchtvaartterreinen Flevoland ter inzage gelegd. Hierin wordt de kleine luchtvaart geregeld. In verband met de voorgenomen groei van Lelystad Airport wordt de kleine luchtvaart waarschijnlijk verplaatst naar andere of nieuwe luchtvaartterreinen in Flevoland. Volgens de regeling kan er geland op opgestegen worden op 500 meter van de bebouwde kom. In verband met de veiligheid en geluidsoverlast is de provinciale Statenfractie van GroenLinks hier op tegen.

De regeling heeft alleen betrekking op de kleine luchtvaart en nadrukkelijk niet op de uitbreiding van Lelystad Airport. Lelystad Airport is in verband met de voorgenomen groei namelijk een rijkstaak. De start- en landingsbaan van Lelystad Airport moet verlengd worden zodat er grote vliegtuigen zoals Boeings en Airbussen kunnen gaan landen en opstijgen. Het moet een tweede Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Op deze luchthaven is geen ruimte meer voor kleine luchtvaart.
In de regeling die nu door de provincie ter inzage is gelegd staan de regels waaraan de huidige overige luchtvaartterreinen en eventuele nieuwe terreinen in Flevoland voor kleine luchtvaart moeten voldoen. In de regeling is opgenomen dat er niet mag worden geland of opstegen in de bebouwde kom of natuurgebieden (EHS en Natura 2000) met een zone van 500 meter daarom heen. 'Deze afstand van 500 meter is veel te weinig' aldus Frank Pels van GroenLinks. '500 meter is niet voldoende in verband met geluidsoverlast en de veiligheid. Vooral bij de start en de landing willen er nog wel eens ongelukken gebeuren'. Daarom heeft GroenLinks bij de behandeling van de regeling ervoor gepleit deze afstand te verruimen naar 2000 meter. 'Flevoland heeft immers ruimte genoeg' aldus Frank Pels 'dus waarom moeten die luchtvaartterreinen zo dicht bij de bebouwde kom liggen?'. De regeling ligt ter inzage en iedereen kan tot 4 augustus haar zienswijze kenbaar maken. De stukken zijn in te zien via de website http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien/ onder 'Wet luchtvaart'.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

GroenLinks is in dit geval onzorgvuldig in de berichtgeving. De afstand van 500 meter heeft géén betrekking op luchtvaartterreinen waar klein gemotoriseerd luchtverkeer vliegt. Letterlijk zegt de nota dat het uitsluitend om zweefvliegterreinen en helikopterlandingsplaatsen gaat (p. 18). Het blijft ongewijzigd provinciaal beleid om lawaaisporten te concentreren rondom Lelystad Airport, tenzij het Omgevingsplan wordt gewijzigd. Dat is nu niet aan de orde en dus heeft de 500 meter slechts te maken met vliegverkeer wat nauwelijks of geen hinder produceert.

Frank Pels zei

Dank voor uw reactie. In ons persbericht spreken wij nadrukkelijk over kleine luchtvaart.

Dat niet alle media dat zo overnemen, daar kunnen wij ook niets aan doen.

Laat onverlet dat wij ook vliegverkeer wat volgens u nauwelijks of geen hinder produceert liever niet zien starten en landen binnen 2000 meter van de bebouwde kom.
Over 'nauwelijks' hinder gesproken: wel eens geluisterd naar wat een ultralight of een helicopter aan geluid produceert?

Adri zei

De alinea die Anoniem aanhaalt is een recente toevoeging, die nog niet stond in de versie die door de commissie Ruimte van Provinciale Staten is besproken. In deze toevoeging staat dat vanwege het beleid om lawaaisporten te concentreren rond Lelystad Airport het met de beschermingszone van 500 meter niet gaat om MLA’s en klein verkeer. Maar als je goed leest dan staat onder het kopje Relatie met Luchthaven Lelystad op blz. 3 dat bij ongewijzigd beleid ten aanzien van geluidsproducerende sporten MLA’s uit Flevoland zouden moeten verdwijnen, maar omdat de luchthaven in de toekomst nog verder uit zal breiden zal ook het andere klein verkeer van LA moeten verdwijnen. Daar zal dan een andere plaats voor gevonden moeten worden en dat betekent dat het beleid van concentratie van lawaaisporten gewijzigd moet worden. Er staat dat deze nota dan ook voor dat verkeer zal gelden. Op blz. 13 staat dat ook de exploitant van LA 50-70% van het kleine verkeer wil uitwijzen. Dus die nieuwe alinea op blz. 18 is een wat merkwaardige toevoeging, die hooguit geldt voor de korte termijn.