Pagina's

maandag, september 27, 2010

Het arme Flevoland

Tijd voor een stukje nostalgie; een nova uitzending uit 1996 over de europese subsidies in Flevoland (met een licht sarcastische Duitse inleiding). 

zondag, september 26, 2010

Petitie tegen nieuwe paspoortregels


Met centrale registratie van vingerafdrukken wordt iedereen preventief als verdachte behandeld.
Vrijbit heeft een petitie online online gezet om te protesteren tegen de nieuwe paspoortregels. Iedereen moet zijn/haar vingerafdrukken af gaan geven als hij/zij een paspoort wil. En die gaan - heel veilig natuurlijk, want daar staat de Nederlandse overheid om bekend - in een centrale database.Wat is de volgende stap: direct maar even DNA afgeven?

De petitie vind je hier.

Van Tongeren (GroenLinks) over proefboringen naar ‘onconventioneel gas'

Vragen gesteld door Van Tongeren (GroenLinks) over proefboringen naar ' onconventioneel gas'.


1. Kent u het drieluik dat NRC/Handelsblad op 14, 15 en 16 juli publiceerde over de winning van zogenaamd ‘onconventioneel gas’, zoals leisteen en steenkoolgas?  
2. Hoeveel aanvragen voor vergunningen naar het doen van proefboringen naar onconventioneel gas en/of de winning van dergelijk gas heeft u tot dusverre ontvangen? Hoeveel vergunningen heeft u afgewezen, toegekend of nog in behandeling? Welke maatschappijen betrof dit? Voor welke provincies werden de vergunningen aangevraagd? 


3. Heeft staatsbedrijf Energie Beheer Nederland een rol bij deze projecten? Zo ja, welke?

4. Hoe beoordeelt u de risico’s die met de winning van onconventioneel gas gepaard gaan, zoals het gebruik van chemicaliën, die gemengd met zand en water onder hoge druk in de bodem geïnjecteerd worden om deze te ‘kraken’?  

5. Klopt het dat er bij deze techniek zeer giftige chemicaliën als benzeen en xyleen gebruikt worden? Zo nee, welke chemicaliën worden er dan wel gebruikt? Zijn er eventuele risico’s aan dit gebruik verbonden? 
6. Welke garanties heeft u dat de gebruikte chemicaliën niet ten dele achterblijven in de bodem of in het grondwater terecht komen?

7. Bent u bekend met het feit dat het aantal meldingen van vervuild grondwater in de Verenigde Staten, waar deze techniek al op enige schaal wordt toegepast, sindsdien stijgt? Wat is uw reactie daarop?


8. Hoe bent u van plan om te gaan met de complicatie dat er bij de winning van onconventioneel gas verhoudingsgewijs erg veel putten nodig zijn om te boren, wat bijvoorbeeld (onder meer door boorinstallaties) een forse aantasting van het landschap kan betekenen?

9. Bent u bekend met de groeiende publieke weerstand in de Verenigde Staten tegen het winnen van onconventioneel gas? Kunt u een inschatting geven van het maatschappelijk draagvlak van dergelijke projecten in Nederland in het algemeen en de maatschappelijke reacties op de locaties waar u al een vergunning voor proefboringen of winning afgaf in het bijzonder? 
10. Welke gegevens heeft u over de hoeveelheid energie die nodig is om onconventioneel gas in Nederland te winnen in relatie tot de opbrengst? Wat is in dit verband uw reactie op de hoofdconclusie uit een van de schaarse studies hiernaar van de Britse Cornell University, waarin gesteld wordt dat de totale CO2!uitstoot van winning en gebruik van onconventioneel gas net zo hoog is als van olie?

Zie hier het hele stuk met de antwoorden.

Quote: nieuwe provincie 'midden Nederland'

Harry Dijksma - oud gedeputeerde Flevoland voor de VVD - op zijn website:
Dit is ongeveer de denktrant als het over Flevoland gaat. De jongste provincie wordt steeds als lastig gezien. Begerig kijkt iedereen naar het bezit en het liefst zouden ze dat bezit onderling willen verdelen. Een stukje naar Noord Holland een stukje voor Gelderland en een stuk naar Overijssel. Flevoland voorkom dit! Ga samenwerken met Utrecht en vraag ‘t Gooi en Vechtstreek hier ook bij. Neem ZELF het initiatief om de provincie Midden Nederland te vormen. Opschaling zal onze positie in Den Haag versterken en voorkomen dat Flevoland wordt opgesplitst.
Ik deel de analyse van Harry dat de provincie Flevoland met zijn 380.000 inwoners op termijn niet levensvatbaar meer is. Om voor zes gemeenten een complete middenbestuurslaag (de provincie) in stand te houden is om diverse redenen wel wat veel van het goede. Gelukkig zijn er meer partijen die al het denken zijn hoe anders kan.

Hoe het dan wel moet? Volgens D'66 zijn vier provincies voldoende. GroenLinks stelt voor de waterschappen en provincies samen te laten gaan en het aantal provincies te verminderen tot maximaal zeven. Wat is het beste? Ik ben er nog niet helemaal uit.

Tot slot nog even  screenshot van een twitter-discussie die ik eerder had met Roelof Siepel (fractievoorzitter ChristenUnie Flevoland) over dit onderwerp.


dinsdag, september 21, 2010

Bio-energiek ondernemen (Inaugurele rede 14 oktober CAH Dronten)


~~mededeling~~
In september 2009 is Han van Kasteren benoemd als lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen met als missie de samenhang tussen Duurzame Energie en Groene Grondstoffen te verankeren in het huidige curriculum en de CAH afgestudeerden voldoende mee te geven om klaar te zijn voor de maatschappelijke omwentelingen die hen in de toekomst op dit gebied te wachten staan.

Het lectoraat richt zich hierbij specifiek op lokale mogelijkheden om slimme combinaties te maken tussen bedrijven waardoor het potentieel aan energie in grondstoffen en reststromen ten volle benut wordt. Han van Kasteren zal gedurende zijn lezing ingaan op de kansen en uitdagingen die de energie- en grondstoffenproblematiek biedt in relatie tot het onderwijs en bedrijfsleven aan de hand van zijn eigen loopbaan en ervaringen op dit gebied de afgelopen 20 jaar. Daarna nodigt hij u uit om samen nieuwe, energieke ondernemingskansen te delen en te ontwikkelen in de vorm van interactieve workshopsessies.

Datum, tijd, plaats
De inaugurele rede wordt gehouden op donderdag 14 oktober 2010 in het gebouw “Drieslag United”, De Drieslag 2, 8251 JZ in Dronten.

Programma
13:15 uur Ontvangst
14:00 uur Welkom door dagvoorzitter Wiggele Oosterhoff
14:15 uur Inaugurele rede dr. ir. Han van Kasteren “Bio-energiek ondernemen”
15:00 uur Pauze
15:20 uur Workshops
16:00 uur Co-referent door publiek
16:30 uur Installatie door ir. Wim van de Weg, directeur CAH Dronten
17:00 uur Receptie

Aanmelden
U kunt zich tot 11 oktober aanmelden voor de inaugurele rede van Han van Kasteren via www.cah.nl/lectoraten

Workshops
Doel van iedere workshop is ideeën/problemen die spelen in dit veld te bediscussiëren en wat de mogelijkheden zijn voor ondernemers om te komen tot een ondernemend (samenwerkings-)projectidee. Het draait daarbij niet alleen om de nieuwste innovatieve technieken, maar ook om vernieuwende projecten.

Workshop 1 Bioraffinage
Bioraffinage is de duurzame verwerking van biomassa tot een spectrum van verkoopbare producten. Succesvolle toepassing is echter nog met vele onzekerheden omgeven zoals beschiktheid van de biomassa, type verwerkingsproces, scheiding van de producten, kwaliteit van de reststromen. Centrale vraag van de workshop is kansrijke opties voor een bioraffinage concept te identificeren. Inzetten op bijzondere wlantinhoudstoffen, olie uit algen, bio-plastics, etc.

Workshop 2 Vergisting
Vergisting omvat het omzetten van bioafbreekbare stofstromen in nuttige producten. Implementatie van vergisting hangt sterk af van het omzettingsrendement van input en benutting van de eindproducten. De centrale vragen zijn: “Hoe is de vergisting van reststromen rendabel te maken? Welke combinaties van benuttingsopties (warmte, elektriciteit, grondstoffen) bieden ondernemers kansen?”

Workshop 3 Polderlandschap als grondstof- en energiebron
Veel houtachtige biomassa, waaronder snoeiafval, wordt versnipperd of gewoon achtergelaten in de natuur. Maar wist u dat óók snoeiafval een meerwaarde heeft als energiebron? Er zijn tal van alternatieven te noemen hoe dit verwerkt kan worden tot groene energie. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe we met deze biomassabron (financiële) meerwaarde kunnen creëren.

Workshop 4 Energieopslag
Bij energieconversie komt vrijwel altijd warmte vrij en het economische rendement van het hele proces is sterk afhankelijk van het tot waarde brengen van alle onderdelen dus ook van warmte. Vraag en aanbod lopen daarbij gewoonlijk niet gelijk op. De centrale vraag tijdens de workshop zal dan ook zijn: “Hoe en op welke manier kunnen warmteopslagsystemen worden ontworpen en benut om de energie efficiency te optimaliseren?”

maandag, september 20, 2010

Bus rijdt over file heen

In Nederland hebben we de superbus van Wubbo Ockels. Deze kan op een aparte baan passagiers vervoeren met een topsnelheid van 250 kilometer per uur. De bus heeft al verschillende testritten gemaakt.


Het kan echter nog mooier. In China hebben ze nu een bus die zo hoog is dat het overige verkeer eronder door kan rijden.

In de dichtbevolkte steden van China is de verkeersdrukte een groot probleem. Afgelopen zomer stonden duizenden Chinezen nog vast in files die letterlijk wekenlang duurden. Om de verkeersproblemen wat te verlichten, is er nu een bus ontworpen die over de file heen kan rijden.

De nieuwe bus moet over bestaande wegen heen gezet worden. Het voertuig is 4,5 meter hoog en zo breed dat er twee banen verkeer onder de bus door kunnen rijden, tussen de twee meter hoge ‘benen’ van de bus door.
Om ongelukken te voorkomen komt er op de achterkant van de bus een sensor die in de gaten houdt of het aankomende verkeer niet te hoog is.

De bus rijdt op speciale rails aan beide kanten van de weg, met een snelheid tot tachtig kilometer per uur. Het geschikt maken van wegen voor de futuristische bus is veel goedkoper dan bijvoorbeeld het aanleggen van een metrolijn. De bus moet gaan rijden op electriciteit. Volgens de ontwerper van de bus zou zijn uitvinding de verkeersdrukte kunnen reduceren met twintig tot dertig procent.

Twitteren verboden

Drontense politici moeten niet twitteren volgens burgemeester Aat de Jonge (CDA) van Dronten. Powned besteedde hier aandacht aan (vanaf 0:44)

Get Microsoft Silverlight

En dat allemaal na aanleiding van de column van Aat de Jonge op de website van Paul Vermast (Raadslid GroenLinks).

Waarom dit alles? Kennelijk is het van betekenis voor het leveren van een belangrijke prestatie even rust te nemen. Tijd nemen om alle argumenten te wegen. Niet zomaar wat roepen. We jagen elkaar op, reageren alleen nog op incidenten, de politiek hyped van dag tot dag. Het gaat erom verbanden te leren zien, samenhang tussen ontwikkelingen te ontdekken en basis daarvan sturend vermogen te ontwikkelen. In deze complexe tijd een samenleving regisseren doe je niet met oppervlakkige twitters. Het engelse twitter betekent: tjilpen, met een pieperig stemmetje spreken, piepen, trillen, opgewonden giechelen. Niets van dat alles in het openbaar bestuur: geen gepiep, getjilp, geen pieperige stemmetjes en niks geen getril en al helemaal geen opgewonden gegiechel.

Kom op zeg: neem je vak als raadslid serieus en denk vooral niet dat een ander in al die persoonlijke tweets is geinteresseerd. Concentreer je op de inhoud van vraagstukken en op de mensen die daarachter schuilgaan. Zie af van het heen en weer schieten van meninkjes, opvattinkjes en of ervarinkjes in het politiek domein. Probeer daarentegen tot het formuleren van een visie te geraken en gebruik dit nieuwe medium voor andere onderwerpen.

Tja..... soms zie je berichten op Twitter voorbij komen waarvan je je afvraagt of daar goed over nagedacht is. Maar op die enkele uitzonderingen na is Twitter toch vooral een medium om snel ideeën, meningen en nieuws in te winnen en te verspreiden. Vooruitgang hou je niet tegen.... zelfs de burgemeester van Dronten niet.

zondag, september 19, 2010

Blowjob is better than no job

'Blowjob is better than no job'. Dat was de tekst op het T-shirt van de vrouw met een secretaresse-achtige functie die mij ontving bij een bedrijf waar ik een afspraak had. Haar rossige haar had geheel eigen ideeën over hoe het zich rond haar hoofd drapeerde. Maar verder was het een jonge, knappe en aangenaam geproportioneerde vrouw. Ze had gezien dat ik de tekst op haar T-shirt had gezien en keek me brutaal aan.
Tja…. wat doe je in zo’n geval? Ik besloot de tekst te negeren, hetgeen gezien de grootte van de tekst en de felle kleur best lastig was. Op een zo’n neutraal mogelijke toon zei ik: ‘Ik had een afspraak met meneer …..’

woensdag, september 15, 2010

Brandbrief tegen internetcensuur

Geachte heer Hirsch Ballin, met zorg namen de ondergetekenden kennis van het concept-wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit. Dit concept-wetsvoorstel, dat het Ministerie van Justitie op 28 juli heeft gepubliceerd, leidt tot een disproportionele inperking van fundamentele rechten. Het Openbaar Ministerie zou hierdoor zonder tussenkomst van een rechter delen van websites en diensten kunnen blokkeren. Ook wordt het hierdoor moeilijker voor bijvoorbeeld klokkenluiders en journalisten om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken. Wij verzoeken u daarom met klem in ieder geval de volgende aanpassingen aan het wetsvoorstel door te voeren. Ten eerste verzoeken wij de voorafgaande toets van de rechter-commissaris bij een blokkeringsbevel te handhaven. Ten tweede verzoeken wij het voorgenomen verbod op overname en publicatie van niet-openbare informatie integraal te heroverwegen. Tot slot verzoeken wij u te verzekeren dat het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder gaat dan noodzakelijk is.


Schrappen rechterlijke toets, verbod publicatie niet-openbare informatie en opname eigen gesprek

In het concept-voorstel zou het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen om zonder voorafgaande toetsing van de rechter-commissaris informatie op internet te doen verwijderen of te blokkeren, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, versterkt door een dwangsom (artt. 125p en 125q Wetboek van Strafvordering). Daarmee zou de voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris die op dit moment vereist is bij de uitoefening van deze bevoegdheid worden geschrapt. Ook zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens strafbaar worden gesteld (artt. 139c en 139e Wetboek van Strafrecht). Tot slot zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het opnemen van eigen gesprekken strafbaar worden gesteld (art. 139a en 139b Wetboek van Strafrecht).

Schrappen voorafgaande toetsing heeft vergaande gevolgen voor communicatievrijheid

Het schrappen van de voorafgaande toetsing door een rechter-commissaris is een vergaande, niet- noodzakelijke inperking van de communicatievrijheid. De bevoegdheid om informatie ontoegankelijk te maken is zeer breed, zeker nu wordt voorgesteld om de reikwijdte uit te breiden naar “aanbieders van een communicatiedienst”. In een rechtsstaat hoort de – onafhankelijke – rechter-commissaris de uitoefening van dit soort ingrijpende bevoegdheden vooraf te blijven controleren.

Voor zover het Openbaar Ministerie nu al kan verzoeken om informatie op internet ontoegankelijk te maken, kan het dat pas na toetsing door een rechter-commissaris. Er is geen noodzaak om dit uitgangspunt te verlaten en in de toelichting wordt deze noodzaak ook niet onderbouwd. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze wetsbepalingen ook al dat de rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd, juist om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen (M.H.M. Schellekens, E.J. Koops & W.G. Teepe, Wat niet weg is, is gezien, Universiteit van Tilburg 2007, p. 44). Het Ministerie negeert met dit concept-wetsvoorstel dit advies. Daarbij is relevant dat ook bij de “snelle” civiele procedures die reeds bestaan en waarnaar in de toelichting wordt verwezen (p. 22-23), een gebod slechts door een rechter zal kunnen worden opgelegd.

De ondertekenaars uiten ook hun zorg over het volgende. Bij de invoering van de Gedragscode Notice-and Take-Down is gesteld dat deze gedragscode geen nieuwe wettelijke verplichtingen schept en bedoeld was om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders te opereren (Gedragscode, p. 4). In het concept-wetsvoorstel wordt deze gedragscode nu echter juist aangegrepen om de wijziging in dit wetsvoorstel te rechtvaardigen: het voorstel zou bedoeld zijn om de vervolgingsuitsluitingsgrond meer toe te snijden op de gedragscode, zo blijkt uit de toelichting (p. 4). De ondergetekenden vinden het niet acceptabel dat de uitbreiding van bevoegdheden gerechtvaardigd wordt met een eerder afgesproken gedragscode, waarmee juist geen uitbreiding van die bevoegdheden was beoogd.

Verbod publicatie niet-openbare gegevens vergaande gevolgen voor fundamentele rechten

De gevolgen voor de communicatievrijheid en de informatiebeveiliging van de voorgestelde strafbepalingen over het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens zijn moeilijk te overzien en deels onwenselijk.

Het is evident dat er een zwaarwegend publiek belang mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden gebracht. De grootschalige bouwfraude in Nederland die aan het licht is gekomen door klokkenluider Ad Bos is één van de vele voorbeelden hiervan. Het moge duidelijk zijn dat deze bepaling een “chilling effect” zou hebben op klokkenluiders en journalisten, die immers zouden moeten bewijzen dat zij zich kunnen beroepen op een rechtvaardigingsgrond in een concreet geval. Daarbij is ook van belang dat een ontvanger doorgaans moeilijk kan inschatten of gegevens wederrechtelijk zijn verkregen. Het is ten tweede niet uitgesloten dat een dergelijk verbod een averechts effect heeft op de informatiebeveiliging, doordat het de prikkel om systemen goed te beveiligen vermindert.

Aan de andere kant is de noodzaak van deze regeling niet evident en in de toelichting onvoldoende onderbouwd. De enkele paragrafen in de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime kunnen een dergelijke vergaande maatregel niet rechtvaardigen (Kamerstukken II 2009/10, 28 684, nr. 232, p. 3-4). In veel gevallen – waaronder de verspreiding van foto’s van Manon Thomas , waarnaar in de toelichting wordt verwezen – zal een eiser via civiele handhaving maatregelen kunnen nemen om publicatie te beëindigen. Bovendien is het goed denkbaar dat een deel van de reeds bestaande strafbepalingen ten aanzien van computercriminaliteit in voorkomende gevallen daarnaast uitkomst kunnen bieden.

Verbod opname eigen gesprekken staat op gespannen voet met gerechtvaardigde belangen

Bovenstaande bezwaren gelden ook deels voor het voorgestelde verbod op het opnemen van eigen gesprekken. Hoewel de ondergetekenden het nut van bescherming van vertrouwelijke communicatie onderschrijven, geldt ook hiervoor dat er een publiek belang mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden gebracht. Onder meer binnen de journalistieke beroepsgroep is het opnemen van gesprekken een gangbaar gebruik, dat op deze wijze onnodig in een criminele sfeer wordt getrokken. De enkele verwijzing naar civielrechtelijke onrechtmatigheid als maatstaf voor wederrechtelijkheid biedt onvoldoende duidelijkheid over de gevallen waarin hiervan sprake is.

Wetsvoorstel moet communicatievrijheid beter waarborgen

De Tweede Kamer zal over dit wetsvoorstel nog met u in debat gaan. Mede gelet op de vergaande gevolgen van het voorstel en de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan, verzoeken wij u echter alvast dit wetsvoorstel aan te passen, voordat u dit aan het parlement toestuurt.

Ten eerste verzoeken wij u de huidige voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris te handhaven. De regering kan dat doen door in de concept-artikelen 125p en 125q Wetboek van Strafvordering op te nemen dat deze bevoegdheden pas mogen worden uitgeoefend “na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris”, conform het huidige artikel 54a Wetboek van Strafrecht. Ook moet worden bepaald dat het OM enkel op basis van de artikelen 125p en 125q deze informatie ontoegankelijk mag laten maken, en dat het niet op basis van informele bevelen verwijdering of blokkering mag afdwingen. Ter vermijding van misverstanden moet ook duidelijk worden gemaakt dat deze artikelen niet de bevoegdheid scheppen om websites of diensten geheel ontoegankelijk te maken, omdat dit in strijd zou zijn met het censuurverbod van artikel 7 lid 1 en 3 Grondwet. Dit kan gebeuren door het woord ‘bepaalde’ voor het woord ‘gegevens’ in artikel 125p Sv op te nemen, en door in de toelichting te benadrukken dat een bevel tot ontoegankelijkmaking zo geformuleerd moet zijn, dat het geen gevolgen heeft voor toekomstige uitingen van een nog onbekende inhoud.

Ten tweede verzoeken wij u om de voorgestelde artikelen 139c en 139e Wetboek van Strafrecht integraal te heroverwegen. De gevolgen hiervan voor de communicatievrijheid en informatiebeveiliging zijn onvoldoende in kaart gebracht. Daarom vragen wij een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar het nut, de noodzaak en de gewenste reikwijdte van deze bepalingen, vóór deze in de Tweede Kamer te introduceren.

Tot slot verzoeken wij om de voorgestelde artikelen 139a en 139b Wetboek van Strafrecht te verduidelijken, zodat de gerechtvaardigde belangen bij het opnemen van eigen gesprekken, onder meer van journalisten, voldoende worden gewaarborgd.
Wij vertrouwen erop dat u aan deze fundamentele en breed gedeelde maatschappelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel tegemoet komt, en ontvangen graag een reactie op deze brief.

Hoogachtend,

Organisaties:

Bits of Freedom – bof.nl
DeVrijePsych – devrijepsych.nl
Dutch Hosting Providers Association (DHPA) – dhpa.nl
Global Voices – globalvoicesonline.org
Hobby Computer Club (HCC) – hcc.nl
Humanistisch Verbond – humanistischverbond.nl
Internet Society Nederland – isoc.nl
ISPConnect – ispconnect.nl
Kennisland – kennisland.nl
Koepel van DBC-Vrije Praktijken – dbcvrij.nl
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) – nvj.nl
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) – www.njcm.nl, de Nederlandse
sectie van International Commission of Jurists www.icj.org.
Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG) – nllgg.nl
NLUUG – nluug.nl
Open Domein – opendomein.nl
Ouders Online – ouders.nl
Platform Bescherming Burgerrechten – platformburgerrechten.nl
Privacy First – privacyfirst.nl
Vrijbit – vrijbit.nl
Vrijschrift – vrijschrift.nl

Wetenschappers:

Prof. mr. Y. Buruma – Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. mr. E.J. Dommering – Universiteit van Amsterdam • Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. S. Etalle – Technische Universiteit Eindhoven / Universiteit van Twente
Prof. mr. A.W. Hins – Universiteit Leiden Mr. drs. J.V.J. van Hoboken – Universiteit van Amsterdam
Prof. mr. P.J.A. de Hert – Vrije Universiteit van Brussel / Universiteit van Tilburg
Prof. mr. P.B. Hugenholtz – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. B.P.F. Jacobs – Radboud Universiteit Nijmegen / Technische Universiteit Eindhoven
Prof. dr. B.J. Koops – Universiteit van Tilburg
Prof. dr. R.A. Lawson – Universiteit Leiden
Prof. dr. R.E. Leenes – Universiteit van Tilburg
Mr. dr. A.J. Nieuwenhuis – Universiteit van Amsterdam
Prof. mr. J.E.J. Prins – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. T.A. de Roos – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. A.H.J. Schmidt – Universiteit Leiden
Prof. dr. mr. J.M. Smits – Technische Universiteit Eindhoven
Prof. mr. H. Somsen – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. T.N.M.B. Spronken – Universiteit van Maastricht
Prof. dr. ir. H.C.A. van Tilborg – Technische Universiteit Eindhoven

Media, bloggers en internetondernemers:

Alper Çugun – alper.nl
Bert Brussen – bbrussen.nl
BNN – bnn.nl
Brenno de Winter – dewinter.com
DeJaap – dejaap.nl
Danny Mekic’ – da.nny.nl
Erwin Blom – erwinblom.nl
Flabber – flabber.nl
Fok! – fok.nl
Frank Meeuwsen – incredibleadventure.nl
GeenCommentaar – geencommentaar.nl
Ius Mentis – iusmentis.com
Kaj Leers – kajleers.nl
Karin Spaink – spaink.net
Powned – powned.tv
Sargasso – sargasso.nl


Deze brandbrief is een initiatief van Bits of Freedom. Reageren kan hier.

zondag, september 05, 2010

Maxime’s regime

De strakgebonden monden, zonden, in formatie
genade kent hij niet de potentaat Maxime
hij formatteert de leden streng naar zijn regime
betrokken als hij schijnt bij onze natie

Als lichaamstaal zijn innerlijk zou schrijven
zijn denkrimpels, emotieloos gezicht
zijn stem, op enkel frasen afgericht
de bril waaronder felle ogen drijven

Hoe zou zijn vrouw hem zien op de tv?
De vreemde die hij altijd is gebleven?
Een duivels stukje liefde van haar leven?
Of kijkt ze liever naar Nederland twee?

Ze noemen hem wel rat, ik noem hem kikker
een kikker stikkend in zijn eigen dril
een machtsgerichte denker, koud en kil
de C van CDA doet hem geen flikker


Jaap Punter

Bron: Bbrussen.nl

Quote: olympische spelen

“Bent u bereid 500 euro extra belasting te betalen en een maand lang niet vrij te bewegen zodat we de Olympische spelen in 2028 in NL kunnen organiseren?”


Website Sargasso plaatst de Nederlandse Olympische dagdromen - waaraan ook de provincie Flevoland hard meedoet - in het juiste perspectief.

vrijdag, september 03, 2010

Quote: belangenverstrengeling

Veel van deze Balkenende plus verdieners vrezen voor hun baantje, omdat dit kabinet van plan is een eind te maken aan het luxe leventje in Hilversum. Zo ook met allerlei grote instanties die dik van de subsidies leven. Kijkt u eens naar de nevenfuncties van al die tegenstemmers, vaak zijn zij bestuurder van een publieke omroep of ze zijn bestuurder van grote subsidieafhankelijke organisaties.


Harry Dijksma - voormalig VVD-gedeputeerde in Flevoland - heeft een geheel eigen visie op de perikelen bij de kabinetsformatie.

Volgens Harry is er geen sprake van principiële bezwaren, maar van snoeihard eigenbelang. Tja........