Pagina's

zaterdag, oktober 04, 2008

Reactie GroenLinks Flevoland op advies Alders

Deze week bracht Alders advies uit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Onderdeel van dit advies is het verplaatsen van 70.000 chartervluchten van low-cost carriers van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad. Een bijzonder slechte zaak. Dit zal leiden tot sterke geluidsoverlast in Flevoland. De aanvliegroute van Lelystad loopt over de Oostvaarderplassen en zal grote vogels zoals de zeearend en lepelaar verjagen. Ook verdwijnt de rust op de Veluwe. Hieronder het persbericht van GroenLinks Flevoland.


GroenLinks Flevoland tegen uitbreiding luchthaven Lelystad

De GroenLinks fractie in Provinciale Staten van Flevoland heeft met zorg kennis genomen van het advies van de Alderstafel. GroenLinks vindt dat de uitbreiding van Lelystad Airport het woon- en leefgenot in de provincie in ernstige mate zal aantasten.
GroenLinks vindt dat het vliegverkeer zoveel mogelijk beperkt moet worden. Voor reizen binnen Europa moeten we andere, milieuvriendelijker vervoermiddelen gebruiken.
Het op korte termijn al verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Lelystad is wat GroenLinks betreft niet aan de orde. Eerst moet de procedure rond de milieueffecten zorgvuldig worden afgerond.


De provincie en de gemeente Lelystad laten weten blij te zijn met de toekomstige werkgelegenheid en het advies van Alders. Hebben zij dat advies wel goed geïnterpreteerd, vraagt GroenLinks zich af.

Want de Alderstafel stelt dat “De negatieve effecten op de omgeving minder zijn bij uitplaatsing (van Schiphol), waarbij Lelystad qua ligging ten opzichte van de Randstad, vanuit het perspectief van geluid en werkgelegenheid voor lager opgeleiden een aantrekkelijker locatie lijkt dan Eindhoven.” GroenLinks ziet hierin de bevestiging dat Lelystad als het afvalputje van Schiphol wordt gezien.
De geluidsoverlast die inwoners van Flevoland nu al ondervinden door vliegverkeer van Schiphol zal ernstig toenemen door meer en grotere vliegtuigen van luchthaven Lelystad. Bovendien is nog nooit met zekerheid aangetoond dat deze overlast ruimschoots gecompenseerd zou worden door een grote toename van de werkgelegenheid.

Ook de druk op het milieu zal toenemen, terwijl de provincie juist streeft naar een CO2 neutrale situatie.
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben als ambitieniveau dat de milieudruk bij economische groei in absolute zin afneemt. (Najaarsnota blz 73). GroenLinks is blij met dit ambitieniveau. Het past ook geheel binnen het milleniumdoel nr 7: Werken aan een duurzaam milieu.

Het advies van de Alderstafel is naar de mening van GroenLinks strijdig met dat ambitieniveau. De CO2 uitstoot zal juist enorm toenemen en natuurgebieden als Oostvaadersplassen en het toekomstig Oostvaarderswold zullen te maken krijgen met geluidsoverlast.
Conclusie van de GroenLinksfractie is dan ook dat invulling van het advies van de vroegere PvdA-milieuminister Alders slecht is voor de ontwikkeling van Flevoland qua ruimtelijke ontwikkeling, werkgelegenheid en niet in de laatste plaats voor natuur en milieu.Geen opmerkingen: