Pagina's

woensdag, december 13, 2006

Beledigingen en flauwe politieke spelletjes in de Raadzaal

De luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden. Volgens de (concept) plannen komt de route voor het opstijgende vliegverkeer precies over Zeewolde te lopen. De gedachte aan bulderende opstijgende Boeiings op lage hoogte boven Zeewolde zorgde eerder dit jaar voor veel protest. Het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat werd met bezwaarschriften overspoeld.

Na de acties tegen de vliegroutes over Zeewolde eerder dit jaar liet StEM (Stuurgroep Ecologie en Milieu ) het er niet bij zitten. Ze wilden bezwaar aantekenen bij de rechter tegen de gevolgde MER procedure. Het opstarten van zo'n procedure kost geld. StEM heeft hiervoor langs verschillende wegen geld ingezameld. Het verleggen van de luchtroutes is voor de inwoners van Zeewolde van groot belang. Daarom vroeg StEM ook aan de gemeente Zeewolde een beperkte financiele bijdrage van 1500 euro. Dit komt overeen met 0,07 euro per inwoner. Een zeer redelijk verzoek dus. Op donderdag 7 december werd dit verzoek van StEM behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. Een meerderheid van de commissie was het helaas eens met het voorstel van het college van B&W om deze aanvraag van StEM af te wijzen. Dat vind ik erg jammer, maar dat is democratie - de meerderheid beslist -. Ook lijkt gezien de meest recente plannen - waarbij er geen vliegroutes meer over Zeewolde lopen - het verzoek van StEM wat minder urgent. De meest recente voorstellen van de vliegroutes werden overigs pas bekend in de week na deze commissievergadering.
Wel heb ik mij bijzonder gestoord aan de houding van Leefbaar Zeewolde bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie Bestuur en Middelen. De toon van Leefbaar Zeewolde richting StEM en haar voorzitter Cees Meijer was ronduit beledigend. Zo werd door Leefbaar Zeewolde de term 'geitenwolsokken' gebruikt. Dat is natuurlijk geen manier om een groep zeer betrokken Zeewoldenaren aan te spreken die zich zo inzetten om de vliegroutes boven Zeewolde weg te krijgen. Absoluut dieptepunt in het betoog van Leefbaar Zeewolde was het moment waarop Leefbaar Zeewolde aan de andere partijen de volkomen irrelevante vraag stelde of zij van mening waren dat wethouder Schouten (ook Leefbaar Zeewolde) zich schuldig had gemaakt aan ' onbetrouwbaar bestuur'. Dit zijn gewoon bijzonder flauwe politieke spelletjes.
Dit soort beledigingen en bijzonder flauwe politieke spelletjes horen niet thuis in de Raadzaal. Hierbij verzoek ik de voorzitters van de gemeenteraad en de commissies om in te grijpen als zoiets zich weer voordoet.

Frank Pels
www.FrankPels.nl
Frank.Pels@gmail.com

1 opmerking:

Frank Pels zei

Afgelopen vrijdag ontving ik van de burgemeester deze brief.


Geachte heer Pels,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 december jl. aan de raads- en commissievoorzitters bericht ik u het volgende.
Naar mijn overtuiging kwijten onze voorzitters zich goed van hun taak. Zij baseren zich daarbij op de reglementen van orde van de gemeenteraad en de raadscommissies. Daarnaast is in Zeewolde met betrekking tot het goede verloop en de vergaderorde doorgaans sprake van een raads- en commissiebreed zelfregulerend vermogen. Als plaatsvervangend lid van een van onze raadscommissies bent u daarmee ook bekend.
Vanzelfsprekend verdient niet iedere tijdens een raads- of commissievergadering gemaakte opmerking de schoonheidsprijs of de instemming van alle leden. Echter, wat sommigen 'flauwe politieke spelletjes' zullen noemen, is pas in strijd met de vergaderorde als daarbij ook sprake is van persoonlijke beledigingen of anderszins ernstige misdragingen.
Uit de bijgevoegde passage van het concept verslag van de commissievergadering van 7 december jl. blijkt niet dat zich tijdens de door u concreet bedoelde commissievergadering een situatie heeft voorgedaan zoals door u beschreven, waarbij u gewag maakt van beledigingen. Het is terecht dat de voorzitter niet heeft ingegrepen en in de toekomst zal dat in soortgelijke situaties evenmin gebeuren.
Voor de goede orde deel ik u mede, dat ik de inhoud van deze brief heb besproken met de voorzitters van de raadscommissies en de vice-voorzitter van de gemeenteraad die met de inhoud van deze brief instemmen.

Met vriendelijke groet,


Y. Dijkstra,
burgemeester


Als antwoord heb ik de volgende mail verstuurd:


Aan de voorzitter van de gemeenteraad Zeewolde
Kopy aan: voorzitters raadcommissievergaderingen

Geachte heer Dijkstra,

Deze mail wordt verstuurd naar aanleiding van uw brief van 22 december met het kenmerk 2006-/BSc.

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw snelle reactie. U heeft het ' incident' (behandeling brief StEM over de subsidieaanvraag gerechtelijke stappen MER luchthaven Lelystad) tijdens de laatste commissievergadering 'bestuur en middelen' besproken met de voorzitters van de raadcommissies en de vice-voorzitter van de gemeenteraad. U bent snel met een reactie gekomen. Dit waardeer ik zeer.

In uw brief geeft u aan dat het 'incident' is beoordeeld aan de hand van de reglementen van orde en dat er geen overtredingen zijn geconstateerd.
Naast de formele reglementen is er ook zoiets als een algemene verwachting van hoe politieke partijen in de raadzaal acteren en wat daarbij gewenst gedrag is. De bijdrage van Leefbaar Zeewolde aan de behandeling van de brief van StEM valt wat mij betreft nadrukkelijk niet onder 'gewenst politiek gedrag'. Een groep Zeewoldenaren die zich zo inzetten tegen de vliegroutes verdienen een dergelijke behandeling niet. In uw brief schrijft u hierover 'dat niet iedere tijdens een raads- of commissievergadering gemaakte opmerking de schoonheidsprijs of de instemming van alle leden verdient'.

Gelukkig zijn dit soort ' incidenten' tijdens raads-, beraads- en commissievergaderingen uitzonderingen. Ik heb mogen vaststellen dat dit 'incident' en mijn brief voor discussie heeft gezorgd onder raads- en commissieleden van bijna alle politieke partijen. Ik hoop en verwacht dat hierdoor dit soort ' incidenten' in de toekomst niet of nauwelijks meer zullen voorkomen.

Binnenkort neemt u afscheid als burgemeester van Zeewolde. Daarom wil ik graag deze gelegenheid gebruiken om mijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan uw functie als voorzitter van de gemeenteraad en als burgemeester van Zeewolde.

Ik wens u goede kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar toe.

Met vriendelijke groet,

Frank Pels
Frank.Pels@gmail.com
www.FrankPels.nl


Kortom, wat mij betreft: case closed