Pagina's

dinsdag, juni 23, 2009

He's Barack Obama

Een fantastisch animatiefilmpje over de (te) hoog gespannen verwachtingen met Barack in de hoofdrol als superhero Obama.

Try JibJab Sendables® eCards today!

zondag, juni 21, 2009

Quote

Afgelopen donderdag zijn de Algemene Beschouwingen geweest in de Staten van Flevoland. Wat zou Harry Dijksma -VVD gedeputeerde- daarover te zeggen hebben;

Er was een nieuwe vorm van debatteren, wat een levendige vergadering veroorzaakte, maar een rommelige besluitvorming, die geen eenduidigheid kende. Het leek er meer op dat debating het doel was geworden, waardoor de inhoud en richting van het provinciale beleid uit het oog werd verloren. We zullen dit als een leerproces beschouwen. Het College zal nu zelf richting moeten bepalen. De Staten kunnen dan in oktober nog via amendementen bijsturen.


Pardon?? Geen eenduidigheid? GS zelf richting bepalen? Ik ben razend benieuwd wat Harry Dijksma daarmee bedoeld.......

Een zonnige toekomst voor FlevolandOp 18 juni hebben de Flevolandse Staten op initiatief van de GroenLinks fractie unaniem een motie voor duurzame energie aangenomen. In de motie wordt het College verzocht om een revolving fund in te richten ten behoeve van inititieven voor duurzame energie opwekking, met name zonne-energie. Het fonds wordt gevoed door opbrengsten van de verkoop van de aandelen Essent en Nuon.

Een revolving fund betekent dat de financiële drempel (extra investering) aan de voorkant van het project wordt weggenomen. De initiatiefnemer gebruikt een deel van het positieve rendement (energie-opbrengsten) om het geleende bedrag af te lossen. Zo komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is dit weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

De motie is Statenbreed aangenomen. Het Statenbrede enthousiasme voor zonne-energie is deels te verklaren door het feit dat Flevoland al redelijk vol staat met windmolens waardoor het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van windenergie gaat afnemen. Met de windmolens wordt momenteel in zo'n 50 % van het energiegebruik door huishoudens en bedrijven in de provincie voorzien. Om het percentage duurzame energie verder op te trekken is verbreding naar andere energiebronnen nodig.

Meer informatie:
- Adilia Roda (fractievoorzitter GroenLinks Flevoland) op omroep Flevoland over de zonne-energiemotie;
- artikel op website GroenLinks Flevoland;
- de motie zelf als PDF en Word-bestand;
- het initiatief voorstel zonne-energie van GroenLinks Flevoland(PDF);

zaterdag, juni 20, 2009

dinsdag, juni 16, 2009

Wat wil Wilders nou echt?

Pieter Hilhorst doet in de Volkskrant een poging de ideeën van de PVV te doorgronden. De ideeën van Wilders rammelen aan alle kanten.

Doordat Wilders zelden wordt gevraagd naar de uitwerking van zijn plannen, weet hij de onbedoelde effecten ervan weg te moffelen. Zo stelt hij voor immigranten de eerste tien jaar geen recht te geven op een uitkering. Dat betekent dat ze in die tijd ook geen premies hoeven te betalen.

Daardoor zijn immigranten tien jaar lang voor werkgevers veel goedkoper dan Nederlandse werknemers. Je hoeft geen econoom te zijn om te voorspellen dat dit grote gevolgen heeft voor de kans op laaggeschoold werk van autochtone Nederlanders. Wie goed kijkt naar zijn voorstellen, ziet dat goochelaar Geert zijn publiek voor de gek houdt.

Nieuwe website gaat Wilders van repliek dienen

Prettige Voortzetting is een website met een duidelijk doel: Wilders en de PVV van repliek dienen.

De gevestigde politieke partijen, als ook de meeste opiniemakers in de media, weten niet goed hoe ze met de populistische aanpak van Geert Wilders om moeten gaan. Er wordt emotioneel gereageerd, aangevallen op de vorm in plaats van de inhoud, er wordt genegeerd of vergoeilijkend gedaan. Wat men vooral vaak doet is voorzichtig, stapje voor stapje, wat dichter bij de PVV aanschuiven. In de hoop weer wat van de kiezers terug te winnen, of in ieder geval de electorale exodus een halt toe te roepen.

Het echte debat wordt vaak niet aangegaan. Niet in de laatste plaats omdat Geert Wilders daar zelf vaak geen ruimte toe biedt. Hij valt aan en trekt zich terug of loopt op cruciale momenten weg. Een tactiek die voor drama zorgt en zijn populariteit geen schade berokkent, maar niet leidt tot een daadwerkelijke discussie.

Deze site wil een prettige voortzetting zijn van deze pogingen. Het mag duidelijk zijn dat wij het doorgaans stevig oneens zijn met de PVV. Dit wil echter niet zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Wij proberen inhoudelijk te discussiëren, met onderbouwde argumenten. Toch zullen wij er af en toe flink naast zitten. We staan dan ook open voor reacties van alle zijden van het politieke spectrum.

Kortom, wij hopen een levendige bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat, en wensen u nog een prettige voortzetting.


Voor de betere discussies: prettigevoortzetting.nl